FIRA ALTERNATIVA

Inscripcions - Fira d'artesans

Condicions i característiques per poder participar:

Dates i horaris: divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 d'agost de 6 de la tarda a 2 de la matinada.

 1. Tots els productes han de ser de producció pròpia i elaborats artesanalment pel mateix sol•licitant de la parada.

 2. Els productes d'alimentació i restauració hauran de complir els requisits sanitaris exigits per la legislació vigent i disposar dels documents acreditatius durant els dies de la fira. 

 3. No serà permesa la venda de begudes a les parades de restauració.

 4. Els productes de cosmètica i medicina hauran de ser amb ingredients naturals i lliures de productes químics.

 5. Per formalitzar la participació a la Fira caldrà la següent documentació:

Els artesans han de presentar: 

Sol•licitud, omplerta i signada (ja s'enviarà als acceptats)

Còpia del DNI/NIE

Còpia del carnet d'artesà vigent (donarà prioritat per ser acceptat)

  Els artesans alimentaris i de restauració han de presentar: 

Sol•licitud, omplerta i signada (ja s'enviarà als acceptats)

Còpia del DNI/NIE

Certificat de seguretat alimentària (antic carnet  de manipulació d'aliments), de cada membre de la parada.

Registre Sanitari com elaboradors del producte.

Còpia del carnet d’artesà alimentari o d’empresa artesana alimentària vigent i fotocòpia del certificat conforme està inscrita en el RSIPAC (donarà prioritat per ser acceptat)

 6. El nombre de parades és limitat. Per tal de garantir diversitat d’articles o productes, hi haurà un nombre màxim de parades amb la mateixa activitat.

 7. La selecció dels participants serà realitzada per l’organització de la fira seguint l’ordre de la data de presentació de la documentació i tenint en compte la qualitat i originalitat del treball realitzat; documentació i treballs presentats; ús de materials d’origen natural i/o renovables i/o de reciclatge. 

Tindran especial reconeixement aquells productes els ingredients dels quals procedeixin de cultius ecològics i de proximitat. 

 8. Les parades seran de 3 metres lineals. 

En casos excepcionals, es valorarà la possibilitat de disposar de metres addicionals, només per les parades de restauració. 

 9. Preus de participació pels 3 dies:

Artesans: 110,00€ 

Alimentació artesanal: 190,00€

Restauració: 300,00€ 

Metre addicional:50,00€

 10. A partir  de l’1 de juliol us comunicarem si heu estat acceptats, en funció de les places lliures per aquest any i ss facilitarem la sol·licitud amb les dades per fer el pagament i els terminis.

 11. Si algun artesà no acceptat fa el pagament no se li retornaran els diners.

 12. En el cas que durant la fira es canviï el material que s'ha llistat a la fitxa de sol•licitud o es vegi que hi ha algun producte que no és d’elaboració pròpia, et convidarem a desmuntar i marxar de la fira.